wordit.pl

blog tematyczny o biznesie, pracy, prawie oraz zdrowiu

Prawo

Co to jest prawo – definicja i charakterystyka

Co to jest prawo – definicja i charakterystyka

W podręcznikach i encyklopediach, prawo jest często definiowane jako system norm prawnych stanowionych przez odpowiednie organy państwa. Jest to gałąź wiedzy, która reguluje i kształtuje naszą codzienną rzeczywistość. Czy jednak zawsze wiemy, co dokładnie oznacza ten prawny termin? Poniższy artykuł ma na celu odpowiedzieć na pytanie „co to jest prawo?”. 

Spis treści:

  • Prawny termin prawa
  • Źródła prawa
  • Podział prawa – rodzaje
  • Stosowanie prawa

Zobacz także: Prawo dwunastu tablic – co to jest? Historia i znaczenie

I. Co to jest prawny termin „prawo”? Opis i charakterystyka

Definicja terminu „prawo”

Definicja prawa jest niejednokrotnie tematem dość skomplikowanym. Prawo to przede wszystkim system norm prawnych, które mają charakter ogólny i obowiązujący. Zgodnie z definicją Tomasza z Akwinu, prawo konstytuuje porządek społeczny, określający normy postępowania. To prawo, w zbornym rozumieniu terminu, stanowi podstawę każdego państwa prawnego. Normy prawne, które są elementem prawa regulują zachowania ludzi, określają, co jest dozwolone, a co jest zabronione. Są one wyznaczane przez różne instytucje, takie jak parlament, rząd czy sądy i są zawsze egzekwowane przez państwo.
Jednakże, prawo to nie tylko normy. Obejmuje także instytucje, które te normy tworzą, interpretują i stosują. Instytucje prawne to na przykład parlament, rząd, sądy, prokuratury, służby ścigania, ale także przedsiębiorstwa, organizacje czy indywidualni prawnicy.
Prawo jest więc zbiorem zasad rządzących społeczeństwem, systemem służącym do rozwiązywania konfliktów oraz przewodnikiem dla jednostek na temat tego, jak się zachowywać.  

Charakterystyka prawa jak normy społecznej

Prawo jest również normą społeczną, w sensie, że kształtuje społeczeństwo i próbuje regulować jego zachowanie. Charakterystyka prawa polega na tym, że jest to system reguł, które są stosowane i przestrzegane przez całe społeczeństwo. Bez prawa, społeczeństwo byłoby zdezorganizowane, a prawa jednostek nie byłyby chronione.

Rozważania Zygmunt Ziembiński na temat prawa

Zygmunt Ziembiński, często cytowany, gdy mówimy o prawie, twierdził, że prawo nie jest jedynie zbiorem norm, ale również składnik kultury narodu, system interpretacji i wykładni społecznej rzeczywistości. Prawo, jak dodaje, jest składnikiem cywilizacji i jednym z narzędzi, za pomocą których społeczeństwo kształtuje swoją tożsamość.

II. Źródła prawa – skąd biorą się normy prawne?

Ustawa jak najważniejsze źródło prawa

Jednym z najważniejszych źródeł prawa jest ustawa. W każdym praworządnym państwie, ustawa jest normą prawną, która jest stanowiona przez właściwe organy państwa. Ustawa słusznie zatem zaliczana jest do podstaw źródeł prawa w każdym kraju. Ustawa to akt prawny o najwyższej mocy, na podstawie którego wydawane są inne prawa i przepisy, takie jak rozporządzenia czy zarządzenia. W naszym kraju, ustawa jest tworzona przez parlament, a następnie podpisywana przez prezydenta. Nie wszyscy wiemy, że ustawy tworzą także organy Unii Europejskiej, a po przyjęciu stają się one obowiązujące również w naszym kraju.
Do powstania ustawy przyczyniają się posłowie lub senatorowie, którzy nazywani są inicjatorami ustawy. Po jej przyjęciu przez parlament, ustawa jest następnie poddawana pod podpis prezydenta, który może ją podpisać lub zawetować. Kiedy prezydent podpisze ustawę, trafia ona do Dziennika Ustaw i zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia w dzienniku lub od dnia wskazanego w tekście ustawy.
Zasada jest taka, że ustawa nie może działać wstecz, co oznacza, że nie może wpływać na zdarzenia i sytuacje, które miały miejsce przed wejściem ustawy w życie.

Rozporządzenie w systemie źródeł prawa

Rozporządzenie to drugie bardzo ważne źródło prawa. Rozporządzenia, podobnie jak ustawy, są stanowione przez organy administracji publicznej, ale w przeciwieństwie do nich, mają bardziej ograniczony zakres działania. Rozporządzenia wprowadzają szczegółowe regulacje w określonych dziedzinach prawa, na podstawie ogólnej ustawy. Rozporządzenia nie mogą jednak regulować wszystkiego – wytyczają jedynie drogi realizacji ustaw, mają na celu uściślenie, doprecyzowanie i uszczegółowienie przepisów zawartych w ustawach.
Rozporządzenia są stanowione przez różne autorytety administracyjne, w zależności od rangi tych aktów prawnych. Najwyższe rozporządzenia, tzw. rozporządzenia z mocą ustawy, wydaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej lub Rada Ministrów.

Akty prawa pochodnego jako źródła prawa

W systemie źródeł prawa można również wyróżnić akty prawne pochodzące z decyzji innych organów, takich jak uchwały, kodeksy, czy decyzje sądu. Akty prawne pochodne stanowią szczegółowe regulacje dla pewnych aspektów prawa, które nie są dostatecznie uregulowane w ustawach lub rozporządzeniach.

III. Podział prawa – jakie rodzaje prawa wyróżniamy?

Prawo cywilne a prawo karne – porównanie

Różne rodzaje prawa można zazwyczaj podzielić na dwie główne kategorie: prawo cywilne i prawo karne. Prawo cywilne reguluje stosunki między jednostkami, podczas gdy prawo karne określa, jakie działania są karane przez państwo, oraz jakie są konsekwencje łamania prawa.

  •  Prawo cywilne: Jest to zbiór praw, które regulują sprawy prywatne między jednostkami, takie jak kontakty biznesowe, umowy, dochodzenie odszkodowań, rozwody, sprawy dziedziczenia itp. Prawo cywilne dotyczy także spraw związanych z własnością prywatną i zasobami. Głównym celem prawa cywilnego jest ochrona praw jednostki i zapewnienie, że wszelkie spory są rozstrzygane na mocy prawa.
  • Prawo karne: Jest to gałąź prawa, która ma na celu karanie osób, które złamały prawo poprzez przestępstwa przeciwko państwu, społeczeństwu lub innym jednostkom. Prawo karne określa, co stanowi przestępstwo, jakie są kary za różne przestępstwa oraz jaki jest proces sądowy dla osób oskarżonych o przestępstwa. 


Choć prawo cywilne i karne są dwoma głównymi rodzajami prawa, istnieją również inne kategorie, takie jak prawo administracyjne, prawo konstytucyjne, prawo międzynarodowe, prawo pracy, prawo handlowe czy prawo rodzinne, które regulują inne aspekty społeczeństwa i interakcje między jednostkami. Każdy z tych rodzajów prawa ma swoje unikalne zasady i procedury. 

Prawo administracyjne – kiedy stosujemy?

Prawo administracyjne jest gałęzią prawa, która reguluje działanie organów administracji publicznej, a także relacje między ta administracją a obywatelami. Wszystko to jest zarówno bardzo ważne, jak i niezwykle skomplikowane, podobnie jak całe prawo administracyjne. Prawo administracyjne odnosi się do zarządzania państwem, w tym do zarządzania publicznego, służby cywilnej, służby publicznej, obywateli i praw człowieka. Jest odpowiedzialne za działania takie jak zarządzanie finansami publicznymi, opracowywanie i egzekwowanie przepisów prawnych, nadzór nad zasobami publicznymi, a także za ochronę praw obywateli.
Takie sprawy jak decyzje władz, postępowania administracyjne, nadzór, odpowiedzialność publiczna, prawo do informacji publicznej i prawo do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji publicznych, są również regulowane przez prawo administracyjne.
W celu skutecznego egzekwowania prawa administracyjnego, organy administracyjne są powoływane do sprawowania władzy publicznej. Należą do nich m.in. różne ministerstwa, agencje rządowe, samorządy lokalne i sądy administracyjne.
Prawo administracyjne jest niezbędne dla utrzymania równowagi między skutecznym wykonywaniem władzy publicznej a ochroną praw jednostki. W ramach tego systemu, organy administracyjne mają obowiązek działać w granicach prawa i zgodnie z zasadami sprawiedliwości, a obywatele mają prawo do ochrony przed nadużyciem władzy.

Prawo konstytucyjne – jak reguluje stanowienie prawa?

Prawo konstytucyjne to także ważna gałąź prawa, która obejmuje zasady funkcjonowania państwa oraz określa uprawnienia i obowiązki jego obywateli. Jest to gałąź, która zawiera podstawowe prawa i wolności obywateli danego państwa. Prawo konstytucyjne jest to nauka o systemie prawa, który ustanawia podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania państwa, podstawowe prawa i wolności obywateli oraz zasady ich ochrony. Konstytucja jest głównym aktem normatywnym w tym zakresie, ale nie jedynym.
Prawo konstytucyjne reguluje m.in. kształt i strukturę organów państwowych, ich kompetencje i zależności prawne pomiędzy nimi, a także sposób tworzenia prawa oraz podstawy systemu wyborczego.

IV. Stosowanie prawa – kto i kiedy jest zobowiązany przestrzegać prawa?

Podmioty prawa – kto jest adresatem norm prawnych?

Podmiotami prawa są wszyscy obywatele, a także wszelkiego rodzaju organizacje i instytucje, które są zobowiązane przestrzegać prawa. Podmioty prawa są adresatami norm prawnych, a nieprzestrzeganie tych norm może prowadzić do różnych sankcji prawnych. Podmioty prawa dzielą się na jednostki (osoby fizyczne) oraz osoby prawne, do których należą zarówno instytucje państwowe, jak i prywatne. Osoba fizyczna nabywa zdolność do bycia podmiotem prawa z chwilą urodzenia, a traci z chwilą śmierci. Z kolei osoby prawne nabywają tę zdolność w momencie uzyskania prawnej osobowości, na przykład poprzez wpis do odpowiedniego rejestru.

Przestrzeganie prawa – sankcje za nieprzestrzeganie prawa

Przestrzeganie prawa nie jest jedynie kwestią moralną, ale jest także wymogiem legalnym. Sankcje za nieprzestrzeganie prawa mogą mieć różne formy, począwszy od grzywien i kar, aż po więzienie. Stałe i konsekwentne przestrzeganie prawa jest fundamentem każdego państwa prawnego. Dlatego mieć świadomość, zrozumieć i przestrzegać go jest kluczowe dla każdego obywatela. Przestrzeganie prawa pozwala na uczciwe, sprawiedliwe i bezpieczne społeczeństwo. Władze publiczne, za pomocą różnych instytucji, takich jak polityka, sądownictwo, czy organy ścigania, mają na celu egzekwowanie prawa i utrzymanie porządku.
Przestrzeganie prawa nie oznacza jedynie unikania karania, to także oznacza bycie odpowiedzialnym obywatelem, poszanowaniem praw innych osób i uczestniczenie w tworzeniu sprawiedliwego społeczeństwa. Dlatego ważne jest, aby edukować obywateli na temat prawa, promować zrozumienie jego roli i znaczenia oraz zachęcać do jego przestrzegania.
Należy pamiętać, że przestrzeganie prawa, choć ważne, nie zawsze jest proste. Prawo jest czasami trudne do zrozumienia, szczególnie dla osób, które nie są specjalistami w tej dziedzinie. Dlatego pomocy prawniczej i edukacji prawnej nie można zaniedbywać.

Prawo a przymus – jak prawo wpływa na decyzje jednostek?

Prawo ma na celu przekształcenie wolności jednostki w obowiązek. W tym sensie prawo jest formą przymusu społecznego. Przymus prawny to narzędzie, które pozwala na wdrożenie norm prawnych i wzmocnienie sprawiedliwości społecznej. Prawo definiuje zestaw zasad i przepisów, które regulują działania i zachowania ludzi w społeczeństwie. Każdy obywatel, niezależnie od jego statusu społecznego i ekonomicznego, jest zobowiązany do przestrzegania prawa. Co więcej, w zależności od okoliczności, prawo może wymagać od jednostek spełnienia pewnych obowiązków lub zakazać określonych czynności.
Przymus prawny jest formą sankcji, która służy do egzekwowania przestrzegania prawa. Stanowi on nacisk lub wymuszenie na osobę fizyczną lub prawną do przestrzegania zasad prawnych. 

Podsumowanie

Prawo to zbiór norm i zasad, które regulują relacje społeczne i określają prawa i obowiązki jednostek oraz instytucji społecznych. Zasady te są ustanawiane i egzekwowane przez organy państwowe. Prawo może obejmować różne obszary, takie jak prawo karne, prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo konstytucyjne itp. Naruszenie przepisów prawa zazwyczaj wiąże się z nałożeniem sankcji, takich jak grzywny, kary pozbawienia wolności czy odpowiedzialność cywilna. 

Udostępnij

O autorze

Cześć z tej strony Mateusz, witam Cię na blogu gdzie edukacja, biznes, prawo, zdrowie i zakupy spotykają się w jednym miejscu! Oferuję praktyczne porady i ciekawostki z obszarów edukacyjnych, biznesowych, prawnych oraz wskazówki związane z dbaniem o zdrowie i efektywne zakupy. Razem odkrywajmy ścieżki do lepszego zrozumienia świata i skuteczniejszego zarządzania życiem!