wordit.pl

blog tematyczny o biznesie, pracy, prawie oraz zdrowiu

Prawo

Kto ma prawo do zachowku? Komu przysługuje? Wyjaśniamy!

Kto ma prawo do zachowku? Komu przysługuje? Wyjaśniamy!

Zachowek to pojęcie z zakresu prawa spadkowego, kto ma prawo do zachowku? Prawo mają osoby które nie zostały uwzględnione w jego testamencie. W niniejszym artykule omówimy, kto ma prawo do zachowku, wysokość zachowku, przedawnienie zachowku, pozwu o zachowek oraz komu przysługuje to prawo zgodnie z ustawą.

Spis treści:

 • zachowek – co to
 • komu zachowek przysługuje
 • kryteria przyznania zachowku
 • wysokość zachowku
 • przedawnienie zachowku
 • uzyskanie zachowku po terminie przedawnienia

Zobacz także: Co to jest prawo – definicja i charakterystyka

Czym jest zachowek?

Zachowek jest to rekompensata i forma ochrony interesów majątkowych, której istota polega na przyznaniu określonej części majątku zmarłego spadkodawcy osobom, które nie zostały uwzględnione w jego testamencie. Stanowi to rodzaj ochrony prawnej dla spadkobierców, którzy nie zostali objęci dziedziczeniem na mocy testamentu. Ustawa precyzuje kryteria przyznania zachowku, określając osoby uprawnione do zachowku oraz wysokość tego świadczenia.

Kto ma prawo do zachowku? Komu przysługuje zachowek? 

Prawo do zachowku przysługuje zawsze dzieciom, które są zstępniem osoby, po której majątku spadkowym pozostał majątek. Zachowek jest obligatoryjny, co oznacza, że dzieci mają prawo do otrzymania określonej części spadku, nawet jeśli zostały pominięte w testamencie. W sytuacji, gdy zstępnia osoba nie ma dzieci, przysługujący zachowek może zostać przyznany rodzicom, a w ich braku – rodzeństwu.  Zachowek stanowi minimalną część spadku, która przysługuje osobom uprawnionym do dziedziczenia, nawet jeśli zostały pominięte w testamencie spadkodawcy. W Polsce zachowek wynosi połowę wartości spadku, która przypadałaby spadkobiercy zgodnie z ustawowym prawem dziedziczenia. Niemniej jednak, zachowek może być także mniejszy, jeśli wartość spadku jest niewielka.
Jest to instytucja prawa spadkowego mająca na celu zabezpieczenie sytuacji życiowej bliskich osób spadkodawcy. Dzięki zachowkowi osoby uprawnione do dziedziczenia nie mogą zostać pozbawione udziału w majątku spadkowym, co często jest istotne, szczególnie w przypadku sytuacji, gdy zstępni osoba posiada mniejsze prawa do spadku ze względu na testament.
Warto jednak zaznaczyć, że zachowek nie jest jedynym instrumentem ochrony praw dziedziczenia. Osoby zainteresowane zachowkiem zawsze mogą zwrócić się do sądu o stwierdzenie nieważności testamentu lub poprosić o jego interpretację w kontekście zachowku. Ważne jest również to, że prawo do zachowku wygasa po upływie 6 miesięcy od momentu, w którym uprawniony do zachowku dowiedział się o warunkach testamentu albo o czasie nabycia spadku na podstawie ustawy. 

Jakie są kryteria przyznania zachowku

Kryteria przyznania zachowku to:

 • Status prawny – Zachowek przysługuje tylko określonym osobom: zstępnym (dzieciom, wnukom), małżonkowi i rodzicom zmarłego, którzy nie zostali ujęci w testamencie albo zostali pominięci (zostali wydziedziczeni) w sposób niewłaściwy
 • Proporcja spadku – Zachowek przysługuje tylko jeśli wartość udziału spadkowego danej osoby jest niższa niż 50% udziału, który przysługiwałby jej na mocy ustawy.
 • Czas – Roszczenie o zachowek ulega przedawnieniu po roku od momentu, kiedy uprawniony dowiedział się o swoim prawie, nie później jednak niż po 5 latach od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku.
 • Weryfikacja testamentu – Roszczenie o zachowek jest możliwe, jeśli testament zawiera klauzulę wydziedziczenia, która jest nieważna. Wtedy osoba, która została wydziedziczona, może domagać się zachowku.
 • Status majątkowy – W przypadku małżonków, jeżeli drugi z nich przeżyje męża/żonę i znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej, może on domagać się zachowku nawet pomimo braku testamentu.
 • Zgoda sądu – Decyzję o przyznaniu zachowku podejmuje sąd, na wniosek osoby, której zachowek przysługuje. Jest to rozwiązanie ostateczne. 
  Kryteria przyznania zachowku to:

Wysokość zachowku – jak obliczyć? 

Wysokość zachowku jest uzależniona od wielu czynników i wymaga obliczeń zgodnie z przepisami prawa spadkowego. Dla osób zainteresowanych ustaleniem wysokości ważne jest zapoznanie się z zasadami, które określają podstawę do obliczania tego świadczenia. Wysokość zachowku jest określana na podstawie wartości majątku spadkodawcy oraz kręgu osób uprawnionych do zachowku. Podstawę do obliczeń stanowi wartość majątku, który podlega dziedziczeniu ustawowemu. Aby ustalić należną wartość zachowku, niezbędna jest analiza masy spadkowej oraz przepisów dotyczących wysokości tego świadczenia.

Przedawnienie zachowku

Przedawnienie zachowku stanowi istotny element prawa spadkowego, który określa terminy związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu zachowku. W przypadku, gdy o roszczenie o zachowek nie zostanie zawnioskowane w odpowiednim terminie, utraci ono swoją ważność i nie będzie mogło być dochodzone w przyszłości. Termin przedawnienia wynosi 6 lat od daty otwarcia spadku. Oznacza to, że osoba, która chce dochodzić swojego prawa do zachowku, musi złożyć stosowny wniosek do sądu spadkowego w ciągu 6 lat od otwarcia spadku. W przypadku, gdy termin ten zostanie przekroczony, roszczenie straci swoją ważność. Jest to istotne z punktu widzenia ochrony praw spadkobierców, ponieważ po upływie terminu przedawnienia nie ma możliwości dochodzenia zachowku.

Dzięki temu unika się sytuacji, w której roszczenia z tytułu zachowku mogłyby być dochodzone wiele lat po otwarciu spadku, co mogłoby powodować poważne komplikacje w rozliczeniu spadku.
Dlatego ważne jest, aby osoby uprawnione do zachowku były świadome terminów przedawnienia i działały w odpowiednim czasie, aby zabezpieczyć swoje prawa. Jednocześnie osoby dziedziczące po zmarłym muszą być świadome, że po upływie terminu przedawnienia nie będą już narażone na ewentualne roszczenia z tytułu zachowku. 

Jak zwrócić się o zachowek po upływie terminu przedawnienia

W przypadku upływu terminu przedawnienia, osoba uprawniona do zachowku może być zobligowana do podjęcia działań, które są zgodne z przepisami prawa spadkowego. W zależności od okoliczności, istnieje możliwość wystąpienia z odpowiednim wnioskiem do sądu w celu uwzględnienia roszczenia, choć taka sytuacja wymaga analizy indywidualnej. Warto pamiętać, że termin przedawnienia zachowku może się różnić w zależności od kraju i obowiązujących tam przepisów prawnych. Dlatego też ważne jest skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach spadkowych, który będzie mógł udzielić dokładnej porady dotyczącej dalszych kroków.
W przypadku podejrzenia, że termin przedawnienia zachowku zbliża się do końca, warto jak najszybciej skonsultować się z prawnikiem i podjąć odpowiednie kroki prawne. Zaniedbanie w tej kwestii może skutkować utratą prawa do zachowku.
Należy również pamiętać, że każda sytuacja jest inna, dlatego też istotne jest uwzględnienie konkretnych okoliczności danego przypadku. Działania podejmowane w celu uwzględnienia roszczenia o zachowek powinny być starannie przemyślane i poparte solidnymi argumentami prawny. Dlatego też zawsze zaleca się skorzystanie z pomocy prawnika, który będzie mógł udzielić profesjonalnej pomocy w tego typu sprawach. 

Podsumowanie

 Zachowek jest to minimalna część spadku, której spadkobierca nie może być pozbawiony przez testatora. Jest to prawo przypadające ustawowo spadkobiercom, chroniące ich interesy w sytuacji, gdy zostali pominięci w testamencie lub otrzymali zbyt mało spadku, może być dochodzony przez spadkobiercę w drodze sądowej. Kto ma prawo do zachowku? Prawo przysługuje zawsze dzieciom, które są zstępniem osoby, po której majątku spadkowym pozostał majątek. Zachowek to niewielki procent dziedzictwa, który nie może być odebrany spadkobiercy przez osobę sporządzającą testament. Zachowek można dochodzić sądownie. 

Udostępnij

O autorze

Cześć z tej strony Mateusz, witam Cię na blogu gdzie edukacja, biznes, prawo, zdrowie i zakupy spotykają się w jednym miejscu! Oferuję praktyczne porady i ciekawostki z obszarów edukacyjnych, biznesowych, prawnych oraz wskazówki związane z dbaniem o zdrowie i efektywne zakupy. Razem odkrywajmy ścieżki do lepszego zrozumienia świata i skuteczniejszego zarządzania życiem!