Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH:NIEPRZYSIĘGŁYCH I PRZYSIĘGŁYCH PRZEZ BIURO TŁUMACZEŃ WORDIT SP. Z O.O. („REGULAMIN”)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych WORDIT SP. Z O.O., wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000547618, zwane dalej „Biurem”, świadczy usługi w zakresie tłumaczeń ustnych oraz pisemnych: nieprzysięgłych i przysięgłych w oferowanych wariantach, językach, kierunkach i trybach tłumaczeń, jak również wybrane usługi pokrewne, w szczególności związane z korektą językową (dalej: „Usługi” lub „Tłumaczenie”), na rzecz różnego rodzaju podmiotów (dalej: „Klient”), na warunkach określonych w niniejszym dokumencie zwanym „Ogólne warunki świadczenia Usług” (dalej: „OWŚU”) oraz zgodnie z zamówieniem złożonym przez Klienta (dalej: „Zlecenie”) i zaakceptowanym przez Biuro.
 2. Regulamin określa zasady współpracy Biura tłumaczeń WORDIT SP. Z O.O. z Klientami. Udzielenie Zlecenia przez Klienta oznacza akceptację wszystkich zapisów Regulaminu Świadczenia Usług w aktualnym brzmieniu.
 3. Wszelkie wykonywane przez Biuro Usługi realizowane są zgodnie z treścią OWŚU, chyba, że umowa zawarta z danym podmiotem (dalej: „Umowa”), w sposób wyraźny, inaczej reguluje wzajemne prawa i obowiązki.
 4. Biuro tłumaczeń WORDIT SP. Z O.O. zobowiązuje się do świadczenia Usług z najwyższą, profesjonalną starannością i dbałością, terminowo, zapewniając najwyższą jakość tłumaczeń oraz sprawną i skuteczną obsługę Klientów.
 5. Decydując się na skorzystanie z Usług świadczonych przez Biuro, Klient potwierdza, iż akceptuje w całości postanowienia OWŚU.
 6. Biuro tłumaczeń WORDIT SP. Z O.O. zobowiązuje się do zachowania poufności informacji otrzymanych od Klientów, a szczegóły zostaną zawarte w Umowie Powierzenia Danych Osobowych.

§ 2. WARUNKI REALIZACJI ZLECENIA

 1. Klient może zlecać Biuru wykonanie Tłumaczenia osobiście, w siedzibie Biura lub każdą drogą porozumiewania się na odległość (e-mail, telefon, faks). Zlecenie powinno być dostarczone zasadniczo na adres e-mailowy biuro@wordit.pl (bezpośrednio lub poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej www.wordit.pl ) lub na inny adres uprzednio ustalony z Biurem. Przy większych Zleceniach Biuro zastrzega sobie prawo do podpisania Umowy dotyczącej realizacji Zlecenia. Za moment przyjęcia Zlecenia uważa się moment wysłania przez przedstawiciela Biura tłumaczeń WORDIT SP. Z O.O. e-maila potwierdzającego przyjęcie Zlecenia. Wraz ze Zleceniem Tłumaczenia Klient zobowiązuje się do przedstawienia/przesłania wszelkich materiałów umożliwiających dokonanie wyceny Tłumaczenia. Każde Zlecenie Tłumaczenia wymaga potwierdzenia przyjęcia go do realizacji przez Biuro. Przyjęcie Tłumaczenia do realizacji odbywa się poprzez zaakceptowanie wyceny zawierającej informacje dotyczące Tłumaczenia (język tłumaczenia, ilość stron, rodzaj tłumaczenia itd.) oraz cenę za wykonanie Tłumaczenia (dalej łącznie: „Wycena”).
 2. Dokument, który ma być przedmiotem Usługi może być dostarczony Biuru za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, poczty, kuriera bądź osobiście.
 3. W przypadku podpisanej Umowy o stałej współpracy lub zgody na mailową akceptację Zlecenia, Strony ustalają, że mailowa akceptacja Wyceny przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem Zlecenia, bez konieczności podpisywania odpowiedniego formularza, pod warunkiem przekazania przez Klienta wszystkich informacji koniecznych do wykonania Tłumaczenia.
 4. Klient wraz z Zleceniem powinien przekazać Biuru, na piśmie, wszystkie ewentualne instrukcje dotyczące wykonania Usługi, a także poinformować o przeznaczeniu dokumentu, który ma być przedmiotem Usługi. W przypadku gdy wymaganiem Klienta jest jednolita, fachowa terminologia, konieczne jest przekazanie do Biura fachowego słownictwa oraz umożliwienie Biuru konsultacji z przedstawicielem Klienta.
 5. W przypadku tłumaczenia przysięgłego, tłumaczenie może być rozpoczęte na podstawie wyraźnego skanu dokumentu wysłanego mailem lub faksem do Biura. Jeżeli Klient chce otrzymać tłumaczenie przysięgłe z adnotacją, że tłumaczenie zostało wykonane na podstawie oryginału, dokument powinien być dostarczony przez Klienta w oryginale i okazany przy odbiorze tłumaczenia. W przypadku, gdy Klient nie posiada oryginału, tłumacz wykonujący Usługę umieści na przetłumaczonym dokumencie adnotację, że Usługa zostało wykonana na podstawie kopii.
 6. Biuro zastrzega sobie prawo odmowy realizacji złożonego Zlecenia w przypadku, kiedy przekazane przez Klienta dokumenty nie odpowiadają treści złożonego Zlecenia, jak również wtedy, gdy zawierają one treści wulgarne lub naruszające czyjeś dobre imię, bądź też stwarzają podejrzenie naruszenia praw lub dóbr osób trzecich. O ewentualnej odmowie przyjęcia danego Zlecenia, wraz z jej uzasadnieniem, Klient poinformowany zostanie przez Biuro za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 7. Tłumaczenia pisemne wykonywane są w następujących formach:
  1. Tłumaczenie zwykłe: mogą być w postaci wydruków lub pliku elektronicznego i nie wymagają poświadczenia przez tłumacza przysięgłego,
  2. Tłumaczenia przysięgłe: to dokumenty w postaci papierowych wydruków, opatrzonych poświadczeniem za ich zgodność z oryginałem lub kopią. Dokumenty tego typu mogą być opracowywane wyłącznie przez tłumaczy przysięgłych.
 8. Biuro wykonuje Tłumaczenia:
  1. w czterech grupach językowych:
   • Grupa I: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski,
   • Grupa II: hiszpański, włoski,
   • Grupa III: pozostałe języki europejskie,
   • Grupa IV: wszystkie języki poza-europejskie.
  2. w trzech kierunkach tłumaczenia:
   • z języka obcego na język polski,
   • z języka polskiego na język obcy,
   • z języka obcego na język obcy.
 9. Tłumaczenia nieprzysięgłe wykonywane są w pięciu wariantach:
  1. Tłumaczenie ogólne: wariant ten jest możliwy wyłącznie dla niespecjalistycznych tekstów z przeznaczeniem do użytku wewnętrznego. Jest to atrakcyjne rozwiązanie odnośnie stosunku ceny do jakości. Tłumaczenia w tym wariancie będą wykonywane przez tłumaczy bez specjalizacji branżowej. Ze względu na charakter tłumaczenia dopuszczalne jest stosowanie przez tłumacza terminologii potocznej (niespecjalistycznej) oraz uproszczonych form stylistycznych w tłumaczeniu.
   Usługa zawiera:
   • tłumaczenie przez tłumacza bez specjalizacji branżowej,
   • proste odwzorowanie graficzne - polegające na zachowaniu układu tekstu na stronie.
  2. Tłumaczenie Specjalistyczne ze standardową korektą: Niniejszy wariant dotyczy tekstów, których zrozumienie i przekład wymaga fachowej wiedzy z danej dziedziny nauki i biznesu m.in. tłumaczenia finansowe, prawne, techniczne, tłumaczenia medyczne itd. Wykonuje je zawsze tłumacz specjalista w danej dziedzinie.
   Usługa zawiera:
   • tłumaczenie przez odpowiednio dobranego do tematyki tekstu tłumacza branżowego, który wykonuje auto-korektę tłumaczenia,
   • proste odwzorowanie graficzne - polegające na zachowaniu układu tekstu na stronie,
   • wewnętrzną korektę tłumaczenia, czyli sprawdzenie tłumaczenie pod kątem kompletności, dokładności, formatowania, literówek i cyfr, dzięki czemu gwarantujemy wysoką dokładność tłumaczenia.
  3. Tłumaczenie Specjalistyczne PLUS z korektą drugiego tłumacza: Niniejszy wariant dotyczy tekstów, których zrozumienie i przekład wymagają fachowej wiedzy z danej dziedziny nauki i biznesu, ale i dodatkowo są przeznaczone do publikacji lub z innych powodów wymagają dodatkowej korekty. Przykłady dokumentów kwalifikowanych do tłumaczenia specjalistycznego PLUS: umowy cywilno-prawne, artykuły naukowe, instrukcje obsługi urządzeń, teksty na stronach internetowych itd. Tłumaczenia specjalistyczne PLUS wykonuje zawsze tłumacz lub korektor specjalizujący się w danej dziedzinie. W tym wariancie Biuro zapewnia dodatkową korektę oraz weryfikację przygotowaną przez drugiego, niezależnego tłumacza. Tłumaczenie specjalistyczne PLUS z korektą drugiego tłumacza jest wykonane za dopłatą.
   Usługa zawiera:
   • tłumaczenie przez odpowiednio dobranego do tematyki tekstu tłumacza branżowego,
   • korektę i weryfikację drugiego tłumacza - polegającą na sprawdzeniu tekstu pod względem poprawności gramatycznej i stylistycznej, zgodności semantycznej, merytorycznej i terminologicznej z tekstem źródłowym,
   • proste odwzorowanie graficzne - polegające na zachowaniu układu tekstu na stronie,
   • wewnętrzną korektę tłumaczenia, czyli sprawdzenie tłumaczenie pod kątem kompletności, dokładności, formatowania, literówek i cyfr, dzięki czemu gwarantujemy wysoką dokładność tłumaczenia.
  4. Tłumaczenie Specjalistyczne Native, wykonane przez tłumacza native speaker’a, czyli przez osobę, dla której język docelowy tłumaczenia jest językiem ojczystym.
   Usługa zawiera:
   • tłumaczenie przez native speaker’a i jego auto-korektę.
   • proste odwzorowanie graficzne - polegające na zachowaniu układu tekstu na stronie.
   • wewnętrzną korektę tłumaczenia, czyli sprawdzenie tłumaczenie pod kątem kompletności, dokładności, formatowania, literówek i cyfr, dzięki czemu gwarantujemy wysoką dokładność tłumaczenia.
  5. Usługi są wykonywane w następujących trybach:
   • Standardowym - do 5 stron rozliczeniowych tłumaczenia zwykłego dziennie, lub do 7 stron rozliczeniowych tłumaczenia przysięgłego,
   • Pilnym - od 6 do 10 stron rozliczeniowych dziennie tłumaczenia zwykłego, lub od 8 do 14 stron tłumaczenia przysięgłego,
   • Ekspresowym - powyżej 10 stron rozliczeniowych tłumaczenia zwykłego dziennie, lub powyżej 14 stron rozliczeniowych tłumaczenia przysięgłego dziennie.
  6. Minimalny termin realizacji Usługi w trybie standardowym wynosi 2 dni robocze.
  7. Tłumaczenie w ilości do 10 stron z dnia na dzień jest rozliczane w trybie pilnym, a Tłumaczenie w ilości od 10 do 20 stron z dnia na dzień rozliczane jest w trybie ekspresowym. Tłumaczenia powyżej 20 stron z dnia na dzień wymagają indywidualnej wyceny i uzgodnienia.
  8. Termin realizacji Usługi liczony jest od dnia zlecenia, pod warunkiem, że zlecenie jest wysłane i zatwierdzone przez Klienta przed godziną 12.00. Jeżeli nastąpi to później, wówczas termin realizacji zlecenia liczony jest od następnego dnia po dniu złożenia zlecenia.
  9. Przy ustalaniu terminu realizacji Usługi nie bierze się pod uwagę sobót, niedziel, świąt oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także dnia przekazania Klientowi wykonanego Tłumaczenia.
  10. Jeśli nie uzgodniono inaczej, przekazanie Tłumaczenia następuje po godzinie 14.00 dnia stanowiącego termin realizacji zlecenia uzgodniony przez Klienta i Biuro.
  11. Po zakończeniu wykonywania Tłumaczenia, w przypadku Tłumaczeń nie wymagających poświadczenia, Tłumaczenie standardowo przekazywane jest Klientowi w formie pliku elektronicznego.
  12. W przypadku Tłumaczeń przysięgłych, Tłumaczenie przekazywane jest Klientowi zawsze w formie wydruku, w jednym egzemplarzu, kolejne egzemplarze mogą być przekazane po uiszczeniu dodatkowej zapłaty.
  13. Klient, drogą mailową lub przez zapytanie on-line, wysyła do Biura tekst, którego dotyczyć ma usługa tłumaczenia, w celu jej wyceny. Po otrzymaniu tekstu Biuro dokonuje szacunkowej wyceny kosztów wykonania Usługi. Biuro odsyła mailem Wycenę do Zamawiającego. Ze względu na fakt, iż ostateczny koszt tłumaczenia jest obliczany w oparciu o ilość znaków wraz ze spacjami tekstu przetłumaczonego Wycena ma charakter wyłącznie orientacyjny. Wycena nie może stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń ze strony Zamawiającego pod adresem Biura. Należność za wykonaną Usługę ustalona przez Biuro po jej wykonaniu nie powinna jednak różnić się od Wyceny więcej niż o 30 %.
  14. W sytuacji gdy Klient uzgodni z Biurem, iż Wycena zostanie przygotowana w oparciu o tekst źródłowy na podstawie indywidualnie wynegocjowanych stawek za każde słowo, Wycena taka stanowić będzie ostateczną należność Biura za wykonaną usługę. Wszystkie wykonane Tłumaczenia są przechowywane i archiwizowane przez Biuro przez okres 5 lat od daty ich wykonania.
  15. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego nazwy i logo w materiałach marketingowych Biura w celu informowania o klientach Biura.
  16. W przypadku podpisania umowy z Biurem, Klient nie będzie podejmował żadnych działań, które mogłyby naruszać dobre imię Biura i jego renomę.

§ 3. USTALENIE CEN ZA USŁUGĘ

 1. Ustala się, że za realizację Tłumaczenia, Klient uiści wynagrodzenie, którego wysokość zostanie ustalona na zasadach określonych w OWŚU, Umowie i Cenniku dla Klientów (zwanym dalej „Cennikiem”) stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
 2. Do należnego wynagrodzenia Biuro doliczy równowartość podatku VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
 3. Stawki wyszczególnione w Cenniku będą podwyższane w styczniu każdego roku, począwszy od 1 stycznia 2018 roku, o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług (inflacja) publikowany przez GUS za rok poprzedni. Podwyżka inflacyjna stawek wynagrodzenia o której mowa powyżej, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy oraz nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy.
 4. Biuro wystawi na rzecz Klienta fakturę VAT po każdym wykonanym Zleceniu. Faktury będą wysyłane na adres
  email podany przez Klienta. Dla skuteczności doręczenia faktury wystarczające jest przesłanie faktury na adres e-mail wskazany w niniejszym ustępie.
 5. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień otrzymania płatności przez Biuro.
 6. Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Biuro faktur bez podpisu Klienta. Klient wyraża również zgodę na przesyłanie wystawianych przez Biuro faktur, faktur korygujących i duplikatów faktur drogą elektroniczną.
 7. O ile Strony nie uzgodniły inaczej w warunkach poszczególnego Zlecenia, Klient nie jest zobowiązany do uiszczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia za dane Tłumaczenie.
 8. Podstawę rozliczenia objętości tłumaczenia pisemnego stanowi liczba zawartych w nim stron obliczeniowych, przy czym strona obliczeniowa w przypadku tłumaczeń nieuwierzytelnianych obejmuje 1500 znaków ze spacjami oraz 1125 znaków ze spacjami w przypadku strony tłumaczenia przysięgłego. Liczba znaków ustalana jest automatycznie na podstawie statystyki wyrazów.
 9. Koszt wysyłki Tłumaczenia przysięgłego Klientowi za pośrednictwem poczty czy też usługi kurierskiej, ponosi każdorazowo Biuro, przy czym związana z nim kwota doliczona zostaje do ceny za wykonanie Usługi.
 10. W przypadku, kiedy przekazanie przez Klienta przeznaczonych do tłumaczenia dokumentów źródłowych nastąpiło za pośrednictwem poczty tradycyjnej, usługi kurierskiej lub też bezpośrednio w siedzibie Biura, dokumenty te zwrócone zostają Klientowi niezwłocznie po wykonaniu Zlecenia. Koszt zwrotu dokumentów źródłowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub też usługi kurierskiej ponosi każdorazowo Biuro, przy czym związana z nim kwota doliczona zostaje do ceny wykonanej Usługi.
 11. Wycenie indywidualnie podlegają również tłumaczenia dokumentów napisanych odręcznie i trudnych do odczytania, prezentacje Power Point oraz inne nietypowe formaty dokumentów.
 12. Cena samego poświadczenia dokumentu wynosi 50% ceny jego tłumaczenia uwierzytelnionego.
 13. Do okresu realizacji tłumaczenia zasadniczo nie są wliczane soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.
 14. Zlecenie może zostać anulowane wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). W przypadku anulowania potwierdzonego Zlecenia Klient obciążany jest kosztami tłumaczenia wykonanego do chwili otrzymania przez Biuro tłumaczeń WORDIT SP. Z O.O. anulowania Zlecenia. Klient otrzyma część tłumaczenia wykonaną do chwili otrzymania przez Biuro tłumaczeń WORDIT SP. Z O.O. anulowania Zlecenia. Anulowane Zlecenie na
  tłumaczenia uwierzytelnione dostarczone zostanie jako tłumaczenie zwykłe.
 15. Dodatki do ceny podstawowej:
  1. tłumaczenia specjalistyczne PLUS z korektą standardową drugiego tłumacza specjalisty cena podstawowa + 30%-50%
  2. tłumaczenia specjalistyczne PLUS z korektą standardową przez native speaker’a: cena podstawowa + 40%-60%
  3. tłumaczenie wykonane przez native speaker’a: cena podstawowa + 20%-40%
  4. tłumaczenie specjalistyczne z korektą do publikacji: wycena indywidualna
  5. tryb pilny: cena podstawowa +30%
  6. tryb ekspresowy: cena podstawowa +50%
  7. tryb superekspresowy: wycena indywidualna
  8. przyjęcie lub oddanie zlecenia w weekend: dopłata +50 zł
  9. korekta standardowa obcego tłumaczenia: wycena indywidualna
  10. redakcja obcego tłumaczenia do publikacji: wycena indywidualna
  11. dodatkowy egzemplarz tłumaczenia przysięgłego: 50% ceny podstawowej
  12. uwierzytelnianie przetłumaczonego już tekstu: 50% ceny podstawowej
  13. jeżeli przekazany przez Zamawiającego tekst jest trudnym do odczytania rękopisem, Biuro zastrzega sobie prawo do podwyższenia, w oparciu o uprzednie ustalenia z Zamawiającym, ceny za wykonanie jego tłumaczenia o dopłatę w wysokości maksimum 50% ceny podstawowej, wynikającej z aktualnego cennika Biura
  14. cena za tłumaczenia tabel, układów graficznych, wstawianie rysunków ustalana jest indywidualnie
  15. tłumaczenia dokumentów nieedytowalnych: wycena indywidualna
  16. krótkie teksty (slogany, reklamowe, etykiety, itp.): ryczałt/ wycena indywidualna

§ 4. PŁATNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE

 1. Podstawą rozliczenia dokonywanego z Klientem jest liczba stron w gotowym Tłumaczeniu.
 2. Liczba stron tłumaczenia nieprzysięgłego obliczana jest z dokładnością do pół strony, zaokrąglonych w górę. W przypadku tłumaczenia przysięgłego każda rozpoczęta strona liczona jest jak przetłumaczona pełna strona.
 3. Minimalna opłata za tłumaczenie nieprzysięgłe równa jest cenie jednej strony tekstu Tłumaczenia.
 4. Płatność za wykonaną Usługę na rzecz Klienta, który nie jest związany z Biurem umową o stałej współpracy, winna być dokonana przez Klienta przelewem, na podstawie wystawionej przez Biuro faktury, w terminie do 7 dni od dnia jej wystawienia, na rachunek bankowy wskazany w treści faktury.
 5. Płatność za wykonaną Usługę na rzecz Klienta, który jest związany z Biurem umową o stałej współpracy, winna być dokonana przez Klienta przelewem, na podstawie wystawionej przez Biuro faktury, w terminie do 14 dni od dnia jej wystawienia.
 6. Biuro zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki na poczet wynagrodzenia należnego za wykonanie zamówionej Usługi przed przystąpieniem do jej wykonywania.
 7. Klienci, którzy nie są związani z Biurem umową o stałej współpracy i zamawiający Tłumaczenie w ilości powyżej 5 stron jednorazowo, zobowiązani są do wpłacenia zaliczki w kwocie równej 50% należności za wykonanie Usługi, określonej w Wycenie.
 8. Klient nabywa majątkowe prawa autorskie do Tłumaczenia, które otrzymał w ramach wykonania Usługi, w chwili zapłacenia całej należności za Usługę, na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalania tłumaczeń dowolną techniką, w tym techniką druku, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, techniką cyfrową;
  2. zwielokrotnienia tłumaczeń, w tym techniką druku, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, techniką cyfrową;
  3. wprowadzenia tłumaczeń do pamięci komputera;
  4. wprowadzenia tłumaczeń lub jego egzemplarzy do obrotu;
  5. najmu, dzierżawy lub użyczenia tłumaczeń lub jego egzemplarzy;
  6. publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania i reemitowania tłumaczeń;
  7. wprowadzenia i publicznego udostępnienia tłumaczeń w sieci Internet oraz lokalnych sieciach komputerowych i innych sieciach komputerowych.

§ 5. RABAT

 1. Klient zgadza się, iż w przypadku udzielenia Klientowi jakiegokolwiek rabatu, rabat ten będzie stosowany
  jedynie w przypadkach, gdy Klient terminowo rozlicza wszelkie płatności wobec Biura. W przypadku, gdy Klient opóźnia się w uregulowaniu jakiejkolwiek płatności wobec Biura, Biuro ma prawo znieść taki rabat jednostronnie, bez konieczności zawiadamiania Klienta o tym fakcie.
 2. W przypadku opóźnienia w płatności przez Klienta należności wynikającej z faktury VAT powyżej 30 dni od terminu płatności faktury, Strony ustalają, iż wówczas rabaty o których mowa w ust. 1 (powyżej) przestają obowiązywać i w takim przypadku Klient zobowiązany jest do uiszczenia wynagrodzenia za Tłumaczenie bez zastosowanych rabatów. Biuro wystawi w tym celu korektę faktury VAT. Strony zgodnie postanawiają, iż zmiana ceny w trybie przewidzianym w zdaniach poprzedzających nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.

§ 6. POUFNOŚĆ

 1. Ustala się, że określenie „Informacje Poufne” oznacza wszelkie, niedostępnie publicznie oraz stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa: materiały, dokumenty lub informacje przekazane Biuru przez Klienta w związku z zawiązaną pomiędzy Stronami współpracą, bez względu na formę ich przekazania.
 2. Biuro zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych w okresie obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu oraz niezależnie od przyczyny takiego rozwiązania lub wygaśnięcia.
 3. Biuro zobowiązuje się chronić Informacje Poufne z dołożeniem należytej staranności w tym zakresie, gwarantując odpowiednią ochronę i zabezpieczenie przeciwko nieupoważnionemu ujawnieniu, kopiowaniu lub wykorzystaniu Informacji Poufnych, a
  także przed ich utratą, kradzieżą lub uszkodzeniem. Biuro jest uprawnione do przekazywania Informacji Poufnych swoim pracownikom i podwykonawcom w zakresie niezbędnym do realizacji wykonywanych tłumaczeń dla Klienta.
 4. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy szczegółów współpracy z Biurem, a w szczególności treści niniejszej Umowy.
 5. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy:
  1. informacji podlegających ujawnieniu z mocy prawa;
  2. informacji powszechnie znanych bez naruszenia obowiązku zachowania w poufności Informacji Poufnych;
  3. informacji, na których ujawnienie Klient wyraził pisemną zgodę.
  4. W wypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Biuro zobowiązane będzie do udostępnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych władzy państwowej lub uprawnionym służbom, Biuro niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta.
 6. W przypadku naruszenia przez Biuro obowiązku zachowania poufności Klient będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego. Strony zgodnie postanawiają, iż odpowiedzialność Biura ogranicza się do straty rzeczywistej powstałej po stronie Klienta (odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści - art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego - jest wyłączona) tylko do wysokości polisy OC Biura.
 7. Niezależnie od uprawnień Klienta wskazanych w ust. 7 (powyżej) w przypadku naruszenia przez Biuro obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym ustępie, Klient będzie również uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 8. Klient oświadcza i zapewnia, że w czasie obowiązywania Umowy nie będzie w sposób inny, aniżeli na podstawie Umowy i w porozumieniu z Biurem, współpracował z tłumaczami, z którymi nawiązał kontakt za pośrednictwem Biura.

§ 7. REKLAMACJE I ANULOWANIE ZLECENIA

 1. Wszelkie uwagi dotyczące wykonania Zlecenia winny być zgłaszane w formie pisemnej, w terminie do 7 dni od daty odbioru Tłumaczenia. Reklamacja będzie przyjęta jedynie po wypełnieniu Druku reklamacyjnego Biura oraz przy podaniu wszystkich szczegółów potrzebnych do jej rozpatrzenia. Brak zgłoszenia uwag w tym terminie oznacza przyjęcie Tłumaczenia bez zastrzeżeń i późniejsze reklamacje nie będą przez Biuro uwzględniane. Zgłaszane uwagi mogą dotyczyć jedynie wad powstałych z winy osoby wykonującej Tłumaczenie. W razie reklamacji, Tłumaczenie jest przekazywane ponownie do Tłumacza w celu dokonania niezbędnych poprawek. W przypadku dalszego sporu, kwestie wskazane w reklamacji rozstrzyga niezależny redaktor/weryfikator.
 2. Przy Zleceniach w trybie ekspresowym, Biuro zastrzega sobie prawo do zaangażowania więcej niż jednego tłumacza do Zlecenia oraz możliwości nie zachowania jednolitej terminologii jak i stylistyki tłumaczenia.
 3. Tłumaczenia ekspresowe nie podlegają standardowym warunkom gwarancji, o których mowa w Umowie.
 4. Reklamacja nie będzie uznana w przypadku:
  1. wprowadzenia przez Klienta zmian niespójnych z wcześniejszymi ustaleniami między Klientem a Biurem,
  2. wprowadzenia przez Klienta zmian zawierających błędy merytoryczne lub językowe,
  3. dokonania przez Klienta zmiany sensu tekstu źródłowego (dopisanie lub usunięcie fragmentów, interpretowanie tekstu źródłowego, dostosowanie go do specyfiki polskiego rynku lub polityki marketingowej firmy),
  4. żądania przez Klienta całkowitej zmiany stylu tekstu źródłowego (np. napisanego trudnym, technicznym językiem, mało czytelnego),
  5. zastosowania przez Biuro terminologii poprawnej, zgodnej ze słownikiem, o ile Klient nie zalecił własnej, preferowanej terminologii,
  6. wprowadzenia przez Klienta zmian stylistycznych „z dobrego na dobre”.
 5. Klient ma prawo anulować złożone Zlecenie, w dowolnym momencie jego realizacji, przy czym odwołanie to powinno mieć formę pisemną. W przypadku odwołania Zlecenia, Klient zobowiązany jest jednak do uiszczenia zapłaty za tą część Usługi, która zrealizowana została do momentu anulowania Zlecenia, jak również do pokrycia wszelkich innych udokumentowanych kosztów, poniesionych przez Biuro w związku z realizacją Zlecenia.
 6. Klient nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania Tłumaczenia, jeżeli Biuro było gotowe je wykonać, lecz doznało przeszkody z przyczyn dotyczących Klienta. Jednakże w takim przypadku Klient może odliczyć kwotę, zaoszczędzoną przez Biuro z powodu niewykonania Tłumaczenia.

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Biuro posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 2. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w wykonanym Tłumaczeniu, będące konsekwencją błędów lub też niejasności w obrębie dokumentu źródłowego, czy też wynikające z niskiej jakości językowej dokumentu źródłowego.
 3. Biuro nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnień w dostarczeniu Tłumaczenia powstałych z powodu siły wyższej.
 4. W przypadku dokumentu przeznaczonego do publikacji zakłada się, że Klient dokona adaptacji stylistycznej przetłumaczonego tekstu we własnym zakresie, gdyż cena tłumaczenia pisemnego nie obejmuje
  przygotowania tekstu do publikacji oraz korekty native speakera. Przygotowanie do publikacji wymaga dodatkowego opracowania pod względem merytorycznym i językowym, które na życzenie Klienta może być wykonane przez Biuro, za dodatkowa opłatą. Warunki takiej Usługi będą określane indywidualnie, w zawartej przez strony umowie. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia chęci skorzystania z usługi dodatkowego opracowania do publikacji przed przystąpieniem Biura do wykonywania Tłumaczenia.
 5. Biuro traktuje wszystkie materiały przekazane mu do tłumaczenia jako posiadające uregulowany status w zakresie praw autorskich, umożliwiający przetłumaczenie ich przez Biuro. Zamawiający uchroni Biuro przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich z tytułu jakiegokolwiek naruszenia ich praw do materiałów poprzez dokonanie Tłumaczenia.
 6. Biuro nie wyraża zgody na udostępnianie jego Tłumaczeń innym tłumaczom w celu korekty, bez jego wiedzy i zgody wyrażonej na piśmie. Biuro zrzeka się odpowiedzialności za wykonane przez nie Tłumaczenia, które zostaną przekazane bez jego zgody innym tłumaczom lub biurom tłumaczeń do jakiejkolwiek modyfikacji.
 7. Wysokość odszkodowania za potencjalne szkody poniesione przez Klienta, związane z realizacją Usługi, do którego zapłaty zobowiązane będzie Biuro ograniczona jest do kwoty równej jednokrotnemu wynagrodzeniu netto, należnemu za wykonanie danego Tłumaczenia. Biuro odpowiada wyłącznie za szkody rzeczywiste Klienta będące bezpośrednim następstwem zachowania Biura.

§ 9. ZASADY WYKONYWANIA TŁUMACZEŃ USTNYCH

 1. Klient, drogą mailową, przesyła wszystkie dane niezbędne do poprawnej realizacji zlecenia. W przypadku tłumaczeń o tematyce specjalistycznej, Klient przekazuje materiały, które pomogą Tłumaczowi przygotować się do tłumaczenia, najpóźniej 3 dni robocze przed dniem realizacji zlecenia. W przypadku tłumaczeń symultanicznych Klient przed rozpoczęciem tłumaczenia dostarcza program konferencji, liczbę uczestników i teksty wygłaszanych referatów.
 2. Biuro zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania Zlecenia. O ewentualnej odmowie przyjęcia danego Zlecenia, wraz z jej uzasadnieniem, Klient poinformowany zostanie przez Biuro za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 3. Tłumaczenie konsekutywne i przysięgłe ustne może być realizowane przez jednego Tłumacza, pod warunkiem że w trakcie jego trwania raz na maksimum 1,5 godziny Klient zapewni tłumaczowi minimum 20 minutową przerwę. Tłumaczenia konsekutywne rozliczane są do pełnej godziny zawsze wzwyż, gdyż minimalny blok tłumaczenia przysięgłego ustnego obejmuje 3 godziny zegarowe.
 4. Tłumaczenia ustne (zarówno konsekutywne, jak i symultaniczne) rozliczane są zasadniczo w blokach 4- godzinnych. Wyjątkiem są tłumaczenia aktów notarialnych, które rozliczane są za każdą rozpoczętą godzinę. Ceny ustalane są za blok 4-godzinny (praca jednego tłumacza) i rozpoczynają się od 800 zł + VAT, zarówno za tłumaczenie symultaniczne (kabinowe), jak i konsekutywne.
 5. W przypadku tłumaczeń symultanicznych Zlecenie musi obsługiwać jednocześnie dwóch tłumaczy.
 6. W przypadku gdy danego dnia tłumaczenie ustne trwa dłużej niż 8 godzin, każda kolejna godzina pracy tłumacza rozliczana jest oddzielnie, z zastosowaniem stawki godzinowej za tłumaczenie ustne powiększonej o dopłatę w wysokości 50%, zaś powyżej 10 godzin z dopłatą w wysokości 100%.
 7. W przypadku tłumaczenia symultanicznego konieczna jest obecność dwóch tłumaczy, a koszt realizacji Zlecenia uwzględnia jednoczesne świadczenie przez nich usługi tłumaczenia ustnego.
 8. Minimalny blok tłumaczenia ustnego symultanicznego obejmuje 4 godziny zegarowe, przy czym w przypadku tłumaczeń wyjazdowych, tzn. takich, które związane są z koniecznością dojazdu Tłumacza na odległość większą niż 30 km od siedziby Biura w Krakowie, lub od miejsca zamieszkania tłumacza poza Krakowem, minimalne zlecenie obejmuje dwa bloki tłumaczenia ustnego, czyli 8 godzin zegarowych — nawet jeśli sesja tłumaczeniowa trwa w rzeczywistości krócej. W przypadku tłumaczenia symultanicznego zarówno pierwszy jak i drugi rozpoczęty czterogodzinny blok tłumaczeniowy traktowany jest zawsze jako pełen blok.
 9. Jeżeli usługi tłumaczeń ustnych są świadczone w miejscu, które wymaga dojazdu powyżej 30km od siedziby Biura w Krakowie, lub od miejsca zamieszkania tłumacza poza Krakowem, Klient jest zobowiązany pokryć koszty transportu, zakwaterowania, jeżeli zachodzi taka potrzeba, wyżywienia oraz 100% stawki tłumaczenia ustnego, za każdą rozpoczętą godzinę podróży.
 10. Czas pracy tłumacza obejmuje wszystkie ewentualne przerwy w tłumaczeniu (przerwy na posiłki, przerwy
  organizacyjne w spotkaniach, czas przejazdu tłumacza wraz z Klientem w inne miejsce itp.).
 11. Usługi tłumaczenia ustnego świadczone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy wyceniane są indywidualnie.
 12. Jeśli tłumaczenie ustne wykonywane jest w sobotę, niedzielę, dzień ustawowo wolny od pracy, bądź też w porze nocnej, tzn. w godzinach od 22:00 do 6:00 rano, koszt wykonania Usługi wzrasta o 100%.
 13. Podstawę rozliczenia Usługi tłumaczenia ustnego stanowi liczba godzin, przez jakie Tłumacz pozostaje do dyspozycji Klienta. Klient jest zobowiązany do podpisania formularza rozliczenia godzin pracy przekazanego przez tłumacza po wykonaniu tłumaczenia.
 14. Na podstawie podpisanego formularza Biuro wystawia Klientowi fakturę uwzględniającą faktyczny czas świadczenia Usługi, z zastosowaniem zasad rozliczania zleceń opisanych w niniejszych warunkach świadczenia Usług tłumaczeń ustnych oraz ceny jednostkowej za godzinę tłumaczenia, zawartej w formularzu zlecenia.
 15. W przypadku odwołania tłumaczenia przez Klienta na 7 dni przed umówioną datą tłumaczenia, Klient uiści 50% uzgodnionego wynagrodzenia, a na 3 dni 100%.
 16. Odwołanie, o którym mowa w ust. 12 musi mieć formę pisemną, i powinno być niezwłocznie przesłane faksem lub jako wiadomość e-mail. Otrzymanie przekazanego w powyższy sposób odwołania zlecenia powinno zostać potwierdzone przez Biuro.
 17. W przypadku odwołania zamówionego wcześniej tłumaczenia ustnego, Klient zobowiązany jest również do pokrycia wszelkich innych udokumentowanych kosztów, poniesionych przez Biuro w związku z przygotowaniem do realizacji zleconego tłumaczenia — w szczególności, lecz nie tylko, kosztów zakupionych biletów na dojazd tłumacza lub tłumaczy do miejsca realizacji zamówionej Usługi oraz powrót z powyższego miejsca, kosztów rezerwacji noclegu lub noclegów w miejscu realizacji zamówionej Usługi itp.
 18. W przypadku anulowania przez Klienta zlecenia na wykonanie tłumaczeń ustnych:
  1. Soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy nie są wliczane do powyższych terminów anulowania zlecenia.
   1. nie później niż na 96 godzin1 przed planowanym rozpoczęciem tłumaczenia - Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów;
   2. nie później niż na 72 godziny* przed planowanym rozpoczęciem tłumaczeń - Klient zostanie obciążony kwotą odpowiadającą 50% wartości zlecenia.
   3. od 72 do 24 godzin* przed planowanym rozpoczęciem tłumaczeń - Klient zostanie obciążony kwotą odpowiadającą 80% ceny wartości zlecenia.
   4. na mniej niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem tłumaczeń - Klient zostanie obciążony kwotą odpowiadającą 100% wartości zlecenia.

§ 10. WARUNKI WYNAJĘCIA SPRZĘTU DO TŁUMACZENIA SYMULTANICZNEGO

 1. W przypadku tłumaczeń symultanicznych (kabinowych), jeżeli Klient zamawia wyłącznie usługi tłumaczeniowe, jest on zobowiązany zapewnić sprawny sprzęt audio. W przypadku niesprawnej aparatury Tłumacz ma prawo odmówić tłumaczenia.
 2. W przypadku zamawiania sprzętu do tłumaczenia symultanicznego od Biura, Klient odpowiada materialnie za utratę i uszkodzenia urządzeń włącznie z mikrofonami, odbiornikami i słuchawkami podczas trwania konferencji. Klient zadba w szczególności o to, aby pomieszczenie było zabezpieczone w czasie przerw, w tym także nocnych, i nie było wykorzystywane w innych celach.
 3. W przypadku wynajmu odbiorników do tłumaczenia symultanicznego lub pilotów do głosowania, Klient wskazuje jeden z dwóch sposobów dystrybucji pośród uczestników spotkania. Klient proszony jest o wybranie dogodnego sposobu podczas składania zamówienia:
  1. Na odpowiedzialność Klienta: Odbiorniki są przekazywane Klientowi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. W przypadku zagubienia przekazanych odbiorników odpowiedzialność ponosi Klient.
  2. Pod zastaw dowodów tożsamości: Odbiorniki są wydawane przez personel Biura, na podstawie dokumentów tożsamości uczestników oraz zwracane przy odbiorze nie uszkodzonego sprzętu. Wydawanie odbiorników przez Biuro niesie ze sobą dodatkowy koszt.

§ 11. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA

 1. W trakcie świadczenia usług Tłumaczenia, Biuro może komunikować się z Klientem za pomocą poczty email lub w inny sposób umożliwiający elektroniczną komunikację na odległość. Klient przyjmuje jednakże do wiadomości, że elektroniczne przekazywanie informacji nie może zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa i wyeliminowania błędów jeżeli transmisja odbywa się za pośrednictwem sieci publicznych. Klient przyjmuje również do wiadomości, iż takie informacje mogą zostać przechwycone, uszkodzone, zagubione, zniszczone, dotrzeć do Klienta z opóźnieniem lub niekompletne, lub w inny sposób naruszone.
 2. Komunikacja za pomocą poczty e-mail z Klientem, w tym udzielanie w ten sposób zleceń przez Klienta lub wzajemna korespondencja e-mail, w tym wysyłanie faktur, Tłumaczeń itp., uznawane będzie się za pisemną komunikację między Stronami.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Obowiązek zapłaty za usługę wynika ze złożenia zlecenia na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie. Podstawą zapłaty wynagrodzenia za zlecenie jest faktura VAT wystawiana po wykonaniu zlecenia.
 2. Klient nabywa majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia bezpośrednio po zapłacie pełnej kwoty należności na podstawie faktury wystawionej przez Biuro tłumaczeń WORDIT SP. Z O.O..
 3. Odpowiedzialność Biura tłumaczeń WORDIT SP. Z O.O. wobec Klienta za szkody powstałe w związku ze świadczoną usługą ograniczona jest do wartości netto wynagrodzenia za zlecenie, w związku z którym powstała szkoda.
 4. Reklamacje wykonanych tłumaczeń pisemnych należy zgłaszać w formie pisemnej w terminie 14 dnia od dnia przekazania tłumaczenia. Biuro tłumaczeń WORDIT SP. Z O.O. zobowiązuje się do ustosunkowania się do zgłoszonych uwag w terminie 2 dni roboczych. W przypadku uznania reklamacji za słuszną Biuro wykona nieodpłatnie weryfikację tłumaczenia.
 5. Reklamacje tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym są ograniczone tylko do poważnych błędów merytorycznych. Drobne błędy, jak np. „literówki" wynikające z bardzo krótkiego terminu realizacji uniemożliwiającego wnikliwą korektę tekstu, nie mogą być podstawą reklamacji.
 6. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które są konsekwencją błędów występujących w tekście oryginału.
 7. Biuro nie odpowiada za opóźnienia i usterki wynikłe z przyczyn, na które nie ma wpływu, takie jak działania siły wyższej, awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych oraz przerwy w dostawie prądu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWŚU zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 9. W przypadku stałej współpracy możliwe jest podpisanie z Klientem umowy ramowej modyfikującej zasady niniejszego Regulaminu.
 10. W przypadku sporu pomiędzy Biurem tłumaczeń WORDIT SP. Z O.O. a Klientem, Biuro tłumaczeń WORDIT SP. Z O.O. będzie czyniło wszelkie starania, aby spór taki został rozwiązany polubownie ku zadowoleniu wszystkich zaangażowanych stron. Jeżeli okaże się to niemożliwe, sądem właściwym do rozwiązania sporu jest sąd właściwy dla siedziby Biura tłumaczeń WORDIT SP. Z O.O..
 11. Biuro zastrzega sobie prawo wprowadzania w każdym czasie zmian w OWŚU.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2013 r.

Wersja 4.1
Aktualizacja 21.10.2016


Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych

 1. Klient oświadcza, że jest właścicielem zbioru danych zawierającego dane osobowe pracowników Klienta i innych osób świadczących usługi na rzecz Klienta na podstawie umów cywilnoprawnych (zwanym dalej „Zbiorem Danych Osobowych”).
 2. Klient jest administratorem danych Zbioru Danych Osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”.
 3. Działając na podstawie art. 31 ust. 1 Ustawy, Klient, jako administrator danych, powierza WordIt przetwarzanie danych osobowych zawartych w Zbiorze Danych Osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy. Zakres powierzonych danych osobowych obejmuje: dane wynikające z zapisów art. 22l - ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz innych przepisów, w zakresie niezbędnym do wypełnienia: świadczenia usługi określonej w Umowie. Zakres danych obejmuje, także dane wynikające z umów cywilnoprawnych zawartych przez Klienta, których przekazanie jest niezbędne w celu wykonania świadczenia będącego przedmiotem Umowy.
 4. Biuro tłumaczeń WordIt może przetwarzać powierzone dane wyłącznie w zakresie i celu, o których mowa w Umowie.
 5. Biuro tłumaczeń WordIt jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 36 – 39 i art. 39a Ustawy rozporządzenia MSWiA z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004, poz. 1024), w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych, a w szczególności do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 6. Biuro tłumaczeń WordIt oświadcza, iż zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych sporządził dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 36 ust. 2 Ustawy), wyznaczył administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), chyba że sam wykonuje tę czynność (zgodnie z art. 36 ust. 3 Ustawy), do przetwarzania danych osobowych dopuścić wyłącznie osoby upoważnione (zgodnie z art. 37 Ustawy) oraz prowadzić ewidencję osób upoważnionych (zgodnie z art. 39 Ustawy).
 7. Od obowiązku zachowania tajemnicy WordIt i jego pracownicy zwolnieni są w przypadku, gdy ze względu na obowiązujące przepisy prawa są zobowiązani są do ujawnienia informacji uprawnionym organom państwowym.
 8. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy, WordIt zobowiązany jest usunąć lub zwrócić Klientowi wszystkie powierzone dane osobowe, nie pozostawiając sobie żadnych kopii. Obowiązek ten nie dotyczy kopii dokumentów spraw, w których toczy się postępowanie przed organami ścigania i sądowymi, a także nie będzie miał zastosowania, jeśli z powszechnie obowiązujących przepisów prawa będzie wynikał obowiązek WordIt do dalszego przetwarzania tych danych osobowych.